1

home2

trein2

tripsin

tuin2

Oostvaardersplassen 27 mei 2011

Op uitnodiging van de Rabobank Almere bezochten Yonty (die Jos verving) en Gerard op vrijdagmiddag 27 mei de Oostvaardersplassen.

De Oostvaardersplassen zijn bij toeval ontstaan. In het gebied Zuidelijk Flevoland, dat in 1968 was drooggevallen, zou een nat industriegebied worden aangelegd, dat zou worden ontsloten via het Oostvaardersdiep, de vaarverbinding tussen Amsterdam en het IJsselmeer.  Dat beoogd industriegebied werd daarom niet voor de landbouw of voor verstedelijking in gebruik genomen, zoals de rest van de nieuwe polder. Het gebied bleef braak liggen, wel werden sloten gegraven. Als vanzelf ontstond er een natuurgebied, met plassen, rietlanden en wilgenbossen. Na de oliecrisis van 1973 gaf het Rijk het plan om hier een industriegebied te realiseren op.

Ruim 25 jaar geleden werd een begin gemaakt met het beheer van het gebied als natuurgebied. Het aangrenzend grasland werd bij dat natuurgebied gevoegd en hier werden kudden grote grazers uitgezet: edelherten, Heckrunderen en konikpaarden. Het natte oorspronkelijke deel van het natuurgebied werd een vogelparadijs. Soorten als de roerdomp, de lepelaar en de kleine zilverreiger komen voor en sinds enkele jaren broedt er de zeearend.

Herten

 Kudde edelherten

 

Paarden

 Konikpaarden

 

runderen

 Heckrunderen

Het gehele gebied is 5.600 ha groot, waarvan 3.600 ha nat en 2.000 ha droog terrein. Staatsbosbeheer beheert het gebied. Het gebied is sterk dynamisch, zodat het beheer geen eenvoudige opgave is. Zo is het droge terrein door inklinking van de kleibodem gedaald tot onder het niveau van het natte terrein, zodat het natte terrein moest worden omkaad om te voorkomen dat het leeg zou lopen. Het droge terrein is ingericht als een savanneachtig grasland met boomgroepen en verspreide poelen. De wilgen verdwijnen er langzamerhand door ouderdom en ze zullen worden vervangen door doornstruiken. Op termijn zullen stukken bos ontstaan die door de doornstruiken tegen vraat zullen zijn beschermd. Het resultaat zal een halfopen landschap zijn.

Het is de bedoeling dat de Oostvaardersplassen zullen worden verbonden met het Horsterwold en verder met de Veluwe, via een ecologische verbindingszone. Het nieuwe kabinet heeft dit plan echter laten vallen, zodat uitvoering ervan moeizamer lijkt te worden. Maar de bedoeling blijft overeind, alleen wordt rekening gehouden met een vertraagde realisatie.

Het wildbeheer door Staatsbosbeheer levert nogal eens discussies op. De dieren worden namelijk niet bijgevoederd en in strenge winters heeft dat omvangrijke sterfte van dieren tot gevolg. Om onnodig lijden te voorkomen, worden tegenwoordig de stervende dieren afgeschoten, ook in andere seizoenen dan de winter. Een deel van de kadavers blijft liggen.

Het bezoek aan de Oostvaardersplassen gebeurt per (forse) huifkar. Er is voor enige tientallen mensen plaats. De tractie wordt gevormd door een tractor.

 

Huifkar

 Huifkar

We worden in het beheersgebouw van Staatsbosbeheer vlakbij de Knardijk ontvangen en krijgen eerst een film te zien over het gebied. Dan worden we naar de huifkar gebracht en vangt de rit door het gebied aan. De rit duurt ongeveer 2 uur, waarbij we op interessante punten een tijdje blijven staan. We zien kuddes met runderen, paarden en herten, we zien twee vossen, veel ganzen en zilverreigers. Andere vogels zien we niet veel, omdat we uit de buurt van het natte gedeelte blijven.

 

lucht

 

Oostvaardersplassen

 

Oudste edelhert

 Oudste edelhert

Het was een fantastische middag, ondanks het wat sombere weer. De uitleg door een enthousiaste functionaris van Staatsbosbeheer was perfect en de ontvangst door de Rabobank, met drankjes en hapjes, was uit de kunst. Een geslaagd initiatief!